Hotărârea nr. 143/2001

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 250.000.000 lei din fondul de rezervă - Cap.72.02.20 pentru procurarea materialelor de cercetare la faţa locului destinat bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 250.000.000 lei, din fondul de rezervă - Cap.72.02.20, pentru procurarea materialelor de cercetare la faţa locului destinat bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de activitate al Poliţiei Municipiului Iaşi pentru anul 2000 prezentat Consiliului Local al Municipiului Iaşi în şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2001;

            Având în vedere adresa Poliţiei Municipiului Iaşi nr.107595/2001, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.28733/2001;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 250.000.000 lei  din fondul de rezervă - Cap.72.02.20, pentru procurare materiale de cercetare la faţa locului destinat bunei desfăşurări a activităţii Poliţiei Municipiului Iaşi.

            Art.2 Poliţia Municipiului Iaşi, prin organele sale de specialitate va face demersuri în vederea verificării şi controlării asociaţiilor de proprietari privind gestionarea sumelor încasate de la populaţie.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Poliţiei Municipiului Iaşi şi S.C.Termo-Service S.A.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

            cons.Florin Hozoc                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.143

din 14 mai 2001