Hotărârea nr. 141/2001

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr.105 din 30 aprilie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr.105 din 30 aprilie 2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Prefecturii Judeţului Iaşi nr.8883 din 8.05.2001, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.28979 din 2001;

            Având în vedere adresa Direcţiei Muncii şi Solidarităţii Sociale Iaşi - Casa Judeţeană de Pensii Iaşi nr.1374/2001;

            Având în vedere Monitorul Oficial al României nr.194/18.04.2001;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se revocă Hotărârea nr.105 din 30 aprilie 2001 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3004 mp. Tribunalului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Urbanism, Serviciului de Amenajarea Teritoriului şi Tribunalului Iaşi.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.141

din 14 mai 2001