Hotărârea nr. 140/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de predare - primire privind operaţiunea de divizare a R.A.D.E.T.Iaşi şi repartizarea capitalului social către societăţile comerciale Termogaz S.A. Termo-Service S.A. şi Ascensorul S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de predare - primire privind operaţiunea de divizare a R.A.D.E.T.Iaşi şi repartizarea capitalului social către societăţile comerciale

Termogaz S.A., Termo-Service S.A. şi Ascensorul S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă protocolul de predare - primire privind operaţiunea de divizare a R.A.D.E.T.Iaşi, cât şi repartizarea capitalului social către fiecare societate comercială,  înfiinţate ca urmare a desprinderii unor activităţi ale regiei, astfel:

 

                                                Capital social - mii lei

1.S.C.Termogaz S.A.   - 1.715.746

2.S.C.Termo-Service S.A.       - 576.880

3.S.C.Ascensorul S.A.             - 8.355

4.R.A.D.E.T.                - 169.464.214

 

            Art.2 Activele şi pasivele vor fi preluate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica R.A.D.E.T., S.C.Termogaz S.A., S.C.Termo-Service S.A. şi S.C.Ascensorul S.A.  pentru luare la cunoştinţă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.140

din 14 mai 2001