Hotărârea nr. 137/2001

HOTĂRÂRE privind acordarea în administrare gratuită Curţii de Conturi a imobilului Corp C aflat în administrarea Grupului Scolar "Gh.Asachi"Iaşi şi proprietatea publică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea în administrare gratuită Curţii de Conturi a imobilului Corp C aflat în administrarea Grupului Scolar "Gh.Asachi"Iaşi şi proprietatea publică a

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.539/3.05.2001, prin care Curtea de Conturi a României solicită spaţiul aflat în administrarea Grupului Scolar "Gh.Asachi" Iaşi la schimb cu actualul sediu situat în str.V.Alecsandri nr.8;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.30/14 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea învăţământului nr.84/1995;

            Având în vedere art.20 lit.g din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.28 din Legea nr.69/1991 privind legea administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în administrarea directă Curţii de Conturi, imobilul Corp C, aflat în administrarea Grupului Scolar "Gh.Asachi"Iaşi şi în patrimoniul public al

Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Imobilul situat în Iaşi, str.Vasile Alecsandri nr.8, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, revine în administrarea directă a acestei instituţii prin încheierea unui proces - verbal de predare primire între Curtea de Conturi şi Primăria Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre constituie acordul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în calitate de proprietar al imobilului şi va sta la baza emiterii unei Hotărâri de Guvern şi a obţinerii avizului Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei.

            Art.4 Hotărârea Consiliului Local va intra în vigoare după apariţia Hotărârii de Guvern .

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

      cons.Florin Hozoc                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.137

din 14 mai 2001