Hotărârea nr. 136/2001

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea unui cămin din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea unui cămin, din fondurile provenite

din vânzarea spaţiilor comerciale 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune achiziţionarea de către Consiliul Local a unui cămin cu destinaţie de locuinţă din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale;

            Având în vedere Legea nr.114/1996, modificată, cap.V;

            Având în vedere H.G.nr.505/1998 privind vânzarea spaţiilor comerciale din fondul de stat;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă, achiziţionarea unui cămin,  din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale.

            Art.2 Acest imobil va face parte din proprietatea publică a municipiului Iaşi.

            Art.3 Se aprobă transformarea căminului în unităţi independente de locuit.

            Art.4 Apartamentele vor avea destinaţie de locuinţe sociale şi nu vor putea fi cumpărate de locatari.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.136

din 14 mai 2001