Hotărârea nr. 135/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide în municipiul Iaşi şi aprobarea caietului de sarcini

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide, în municipiul Iaşi şi aprobarea

                   caietului de sarcini

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.19/1997 privind transporturile, republicată, modificată şi completată prin O.G.94/2000, OG 44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul nr.328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor şi H.G.R.nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acestei legi, Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală şi H.C.L.nr.199/2000 privind normele de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din O.G.nr.44/1997 privind transporturile rutiere, art.24 din H.C.L.nr.199/2000 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate (anexa 1) întocmit în vederea concesionării serviciului de transport public urban de persoane prin curse regulate rapide, pe raza municipiului Iaşi.

            Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, pe baza caietului de sarcini, a serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate rapide, pe raza municipiului Iaşi, până la finele anului 2001 (prima etapă).

            Art.3 Se aprobă caietul de sarcini pentru licitaţia publică deschisă în vederea concesionării serviciului de transport public urban, prin curse regulate rapide (anexa 2).

            Art.4 Se aprobă preţul de pornire la licitaţia care se va organiza pentru concesionarea serviciului de transport public urban de persoane, prin curse regulate rapide, pe raza municipiului Iaşi de 3.000.000 lei/lună şi autovehicul.

            Art.5 Se aprobă cuantumul taxelor şi garanţiilor de participare la licitaţie, după cum urmează:

–contravaloarea caietului de sarcini - 1.000.000 lei

–- taxa de participare la licitaţie - 5.000.000 lei pentru fiecare participant (operator de transport sau asociaţie de operatori de transport);

–- garanţia de participare la licitaţie - 3.000.000 lei/autovehicul.

            Art.6 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

        cons.Florin Hozoc                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.135

din 14 mai 2001