Hotărârea nr. 134/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Funcţii Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Pieţe şi al direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramelor, Statelor de Funcţii, Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Pieţe şi al direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat din subordinea

Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.20 lit.d) din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Legea nr.216/2001 art.11 anexa 9 a privind legea bugetului de stat pe anul 2001 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Pieţe pe anul 2001.

            Art.2 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Administrarea Patrimoniului Public şi Privat pe anul 2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

       cons.Florin Hozoc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.134

din 14 mai 2001