Hotărârea nr. 133/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei Statului de Funcţii Regulamentului de Organizare şi funcţionare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi funcţionare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale aparatului propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pe anul 2001

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.20 lit.d) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică local;

            Având în vedere Legea nr.216/2001 art.11 anexa 9a privind legea bugetului de stat pe anul 2001 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor din aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi pentru anul 2001, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

         cons.Florin Hozoc                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.133

din 14 mai 2001