Hotărârea nr. 132/2001

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 180.000.000 lei Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi pentru construirea unui gard la Casa Memorială "M.Kogălniceanu" din Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 180.000.000 lei Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, pentru construirea unui gard la Casa Memorială "M.Kogălniceanu" din Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.9945/5.03.2001 a Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi;

            Având în vedere raportul de specialitate al Comisiei pentru activităţi culturale şi a cultelor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 180.000.000 lei Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi pentru construirea unui gard la Casa Memorială "M.Kogălniceanu" din Iaşi.

            Art. 2 Execuţia lucrării se va încredinţa D.S.P.M."Citadin".

            Art.3 Sursa de finanţare privind achitarea cheltuielilor se va face din fondul de rezervă - Cap.59.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Florin Hozoc                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.132

din 14 mai 2001