Hotărârea nr. 131/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul "Consolidare şi amenajare vestigii arheologice ansamblul Stefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul

"Consolidare şi amenajare vestigii arheologice ansamblul Stefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii al Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Iaşi privind aprobarea studiului de fezabilitate;

            Având în vedere prevederile HGR 727/1993 privind proiectarea investiţiilor publice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile art.20 al Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico - economici din anexă pentru investiţia "Consolidare şi amenajare vestigii arheologice ansamblul Stefan cel Mare şi Sfânt" din municipiul Iaşi.

            Art.2 Includerea în lista de investiţii şi finanţarea investiţiei din bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretariatului Consiliului Local, compartimentelor interesate din Primăria Municipiului Iaşi pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Florin  Hozoc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.131

din 14 mai 2001