Hotărârea nr. 127/2001

HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi str.Cicoarei nr.4-12 în suprafaţă de 10.124 mp. proprietatea Companiei pentru Construcţii "ALEX"SRL cu terenul în suprafaţă de 10000 mp. situat în şos.Iaşi - Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A. aflat în administrarea şi proprietatea Consiliului Local Muniocipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind schimbul de terenuri din Iaşi, str.Cicoarei nr.4-12, în suprafaţă de 10.124 mp., proprietatea Companiei pentru Construcţii "ALEX"SRL, cu terenul în suprafaţă de 10000 mp., situat în şos.Iaşi - Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A., aflat în administrarea şi proprietatea 

Consiliului Local Muniocipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.1738/18.08.2000 a Companiei pentru Construcţii "ALEX"S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi, sub nr.49049/12.09.2000, prin care se solicită aprobarea unui schimb de terenuri între proprietatea sa situată în str.Cicoarei nr.4-12 şi un teren situat în şos.Iaşi-Ciurea lângă Zdrobitorul de zgură al S.C."FORTUS"S.A.;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

–terenul în suprafaţă de 10124 mp., situat în Iaşi, str.Cicoarei nr.4-12, proprietatea Companiei pentru Construcţii "ALEX"S.R.L., devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 10000 mp., situat în şos.Iaşi - Ciurea - lângă Zdrobitorul de zgură al S.C.FORTUS S.A., aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal, devine proprietatea Companiei pentru Construcţii "ALEX".

            Art.2 Se propune refacerea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor ce va fi însuşit şi aprobat de Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de Companie pentru Construcţii "ALEXA"S.R.L.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

      cons.Florin Hozoc                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.127

din 14 mai 2001