Hotărârea nr. 126/2001

HOTĂRÂRE,privind atribuirea în folosinţă gratuită,Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,a terenului în suprafaţă de 1000 mp.,situat în vecinătatea Scolii nr.40 la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii,în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a terenului în suprafaţă de 1000 mp., situat în vecinătatea Scolii nr.40 la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.27208/03.05.2001, prin care Arhiepiscopia Iaşilor - Protopopiatul II Iaşi solicită atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1000 mp., situat în vecinătatea Scolii nr.40 la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.972/08.05.2001 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stautate prin art.20 şi 86 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Mitopoliei Moldovei şi Bucovinei, terenul în suprafaţă de 1000 mp., situat în Iaşi - în vecinătatea Scolii nr.40 la intersecţia străzilor Libertăţii şi Măgurii, în vederea construirii unui lăcaş de cult ortodox.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în caz contrar, hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

          cons.Florin Hozoc                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.126

din 14 mai 2001