Hotărârea nr. 123/2001

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad - de a acorda gratuităţi pentru spaţiile de cazare din cadrul Hotelului Municipal

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad -

de a acorda gratuităţi pentru spaţiile de cazare din cadrul Hotelului Municipal

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Iaşi privind cazarea diverşilor participanţi la congrese, simpozioane sau alte manifestări;

            Având în vedere că Hotelul Municipal se află în proprietatea şi administrarea directă a Primăriei Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991- privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad - de a acorda gratuităţi pentru spaţiile de cazare din cadrul Hotelului Municipal în situaţii speciale.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Pieţe pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Valeriu Condurache                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.123

din 30 aprilie 2001