Hotărârea nr. 120/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11921 mp. situat în Municipiul Iaşi - Zona Moara de Vânt destinat construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11921 mp., situat în Municipiul Iaşi - Zona Moara de Vânt, destinat construirii de locuinţe prin

Agenţia Naţională pentru Locuinţe

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr.148/1999;

            In conformitate cu prevederile art.20 lit.g şi art.29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Convenţia dintre Consiliul Local Municipal Iaşi şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea atribuirii gratuite pe durata execuţiei construcţiei, până la predarea către beneficiarii de credit a următorului amplasament:

–Zona Moara de Vânt - în suprafaţă de 11921 mp.

            Art.2 Amplasarea şi modul de construire vor fi avizate de către Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Valeriu Condurache                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.120

din 30 aprilie 2001