Hotărârea nr. 106/2001

HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere cu S.C."Naţional Distribution Company"S.A. în scopul amplasării de chioşcuri obiective de difuzare a presei şi carte pe terenurile deţinute de Consiliul Local Iaşi şi indicate în anexa 1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui contract de asociere cu S.C."Naţional Distribution Company"S.A. în scopul amplasării de chioşcuri, obiective de difuzare a presei şi carte, pe terenurile deţinute de Consiliul Local Iaşi şi indicate în anexa 1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.25328/24.04.01, a S.C."Naţional Distribution Company"S.A., prin care solicită asocierea pe terenuri deţinute de Consiliul Local Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.25328/27.04.01;

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.69/1991 republicată, art.20 lit.g şi v;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicat;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local Iaşi cu S.C."Naţional Distribution Company"S.A. cu privire la terenurile prevăzute în anexa 1, pe o perioadă de 1 an, în vederea desfăşurării activităţii de difuzare a presei şi carte.

            Art.2 Serviciile de specialitate vor încheia contract de asociere conform acestei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

  cons.Valeriu Condurache                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.106

din 30 aprilie 2001