Hotărârea nr. 105/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Tribunalului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3004 mp. Situat în Iaşi str.Bărboi în spatele blocului C.E.C. şi B.R.D. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi în vederea construirii unui sediu pentru Curtea de Apel Iaşi şi/sau Tribunalului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Tribunalului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 3004 mp. Situat în Iaşi, str.Bărboi în spatele blocului C.E.C. şi B.R.D., aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea construirii unui sediu pentru Curtea de Apel Iaşi şi/sau Tribunalului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.662/06.03.2001 prin care Tribunalul Iaşi solicită atribuirea în folosinţă gratuită unui teren în suprafaţă de aproximativ 5000 mp., în intravilanul Municipiului Iaşi, în vederea construirii unui sediu pentru Curtea de Apel Iaşi şi/sau Tribunalului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi Certificatul de urbanism eliberat nr.768 din 23.04.2001;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.86 din Legea nr.69/11991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Tribunalului Iaşi, terenul aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în str.Bărboi - în spatele blocului C.E.C. şi B.R.D. în suprafaţă de 3004 mp. în vederea construirii unui sediu pentru Curtea de Apel Iaşi şi/sau Tribunalului Iaşi.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. In caz contrar, hotărârea îşi pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului se va face pe bază de protocol de predare – primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Valeriu Condurache                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.105

din 30 aprilie 2001