Hotărârea nr. 101/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Strada Oancea - Strada Ciurchi - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Strada Oancea - Strada Ciurchi - Municipiul Iaşi cu modificarea Regulamentului PUG aprobat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R1997;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin Art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Strada Oancea - Strada Ciurchi în Municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă modificarea planşei de regulament PUG cu schimbarea destinaţiei funcţionale P1a - subzona spaţiilor plantate şi încadrarea zonei în categoria LV1 - subzona locuinţe P - P Â 1 pe versanţi slab construiţi.

            Art.3 Se aprobă reconfigurarea parcelarului conform planşei de regulament PUZ. Pentru parcelele noi rezultate având suprafaţa mai mare decât suprafaţa din acte, terenul în plus se va atribui prin concesionare.

            Art.4 Suprafeţele translate în noua situaţie se vor definitiva prin coordonate topografice, cheltuielile aferente perfectării actelor de reglementare a situaţiei juridice a terenurilor urmând a fi suportate de către beneficiari.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR,

   cons.Valeriu Condurache                           cons.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.101

din 30 aprilie 2001