Hotărârea nr. 94/2000

HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din IASI str.Muşatini nr.51 bl.P2 sc.B et.IV ap.17 preluat de către stat cu succesiune vacantă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din IASI, str.Muşatini nr.51, bl.P2, sc.B, et.IV, ap.17, preluat de către stat cu succesiune vacantă

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere certificatul emis de Notariatul de Stat nr.1328/1987, prin care se certifică faptul că imobilul din str.Muşatini nr.51,bl.P2,sc.B,et.IV,ap.17, a fost preluat de către stat prin succesiune vacantă;

            Având în vedere H.C.L.nr.49 din 26 august 1996, H.C.L.nr.91 din 30.09.1996, privind înfiinţarea Serviciului pentru Administrarea domeniului public, şi modalităţile de constituire a patrimoniului acestuia prin care obiectul de activitate şi patrimoniul Serviciului pentru admnistrarea domeniului public şi privat al Municipiului Iaşi, se constituie parţial prin desprinderea unor activităţi şi dotări de la D.A.F.I.S.;

            Având în vedere art.7 şi 25 din Legea nr.213 din 1998 şi art.477 din Codul civil;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Gestionare Fond Imobiliar de Stat, prin care se propune trecerea imobilului din str.Muşatini nr.51, în proprietatea Consiliului Local;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din str.Muşatini nr.51, bl.P2, sc.B,et.IV,ap.17.

            Art.2 Prin expertiza tehnică această clădire va fi înregistrată în patrimoniul Consiliului Local, care va dispune de ea funcţie de interesele municipalităţii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S. şi serviciilor de specialitate ale Consiliului Local, interesate în ducerea ei la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ec.Vasile Munteanu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.94

din 24 aprilie 2000