Hotărârea nr. 90/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proceselor verbale de negociere a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă conform H.G.505/1998

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.6278/13.04.2000 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere prevederile H.G.nr.505/1998, privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă procesele verbale de negociere a preţului de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din anexa nr.1.

            Art.2 In termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea proceselor verbale prin prezenta hotărâre se vor perfecta contractele de vânzare - cumpărare pentru chiriaşii ale căror oferte de preţ au fost acceptate.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi societăţilor comerciale menţionate în anexa nr.1.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ec.Vasile Munteanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.90

din 24 aprilie 2000