Hotărârea nr. 89/2000

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu (chioşc) - în Str.I.Simionescu nr.35

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu (chioşc) - în Str.I.Simionescu nr.35

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere cererea înregistrată sub nr.18850/30.03.2000, prin care D-na Soiman Cecilia solicită organizarea unei licitaţii pentru amplasarea unui spaţiu comercial provizoriu în Str.I.Simionescu nr.35;

           Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.2818/16.12.1999 şi avizul Comisiei de Urbanism nr.9035 din 24.02.2000;

           Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

           Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

           Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentul, în suprafaţă de 9,0 mp. situat în Iaşi - Str.I.Simionescu nr.35 - în vederea construirii unui spaţiu comercial provizoriu - conform planşei anexate.

           Licitaţia se va organiza cu condiţia obţinerii, de către beneficiarul amplasamentului, a avizelor necesare înscrise în Certificatul de Urbanism.

           Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 106.300 lei/mp./lună, conform prevederilor H.C.L.M.nr.296/16.12.1999, preţ indexabil anual.

           Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞŢEDINŢĂ,                                                                             SECRETAR,

     cons.ec.Vasile Munteanu                                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.89

din 24 aprilie 2000