Hotărârea nr. 86/2000

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentele propuse pentru construirea a 6 garaje situate în Sos.Păcurari nr.15 terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentele propuse pentru construirea a 6 garaje, situate în Sos.Păcurari nr.15, terenul fiind aflat în administrarea operativă a

Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere cererile înregistrate sub nr.15824; 15825 şi 15826 din 15.03.2000, prin care D-nii Aprofirei Vasile, Aburlăciţei Gheorghe şi Stoica Ion solicită aprobarea amplasării unor garaje în Sos.Păcurari nr.15, în spatele blocului nr.538, în continuarea celor existente;

           Având în vedere avizul Comisiei de urbanism din data de 21.12.1999 şi Certificatele de Urbanism eliberate nr.81, 82 şi 83 din 26.01.2000;

           Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

           Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

           Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentele propuse pentru construirea a 6 garaje în Sos.Păcurari nr.15 - în spatele blocului 538, în continuarea celor existente, terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi.

           Suprafaţa unui garaj va fi de 15,6 (3,0 x 5,2) mp. Licitaţia se va organiza cu condiţia obţinerii, de către beneficiarii amplasamentelor, a avizelor înscrise în Certificatele de Urbanism eliberate.

           Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 78.600 lei/lună, conform H.C.L.M. nr.296/16.12.1999, preţ indexabil anual.

           Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                SECRETAR,

cons.ec.Vasile Munteanu                                                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 24 aprilie 2000