Hotărârea nr. 84/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.49 din 31 martie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.49 din 31 martie 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier av.Stefan Damian argumentată în expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

            Tinând cont de atribuţiunile Consiliului Local, conform art.20 din Legea nr.61/1991;

            In baza art.33 şi 49 din Constituţia României, ale art.3, 5 şi 6 din Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului;

           

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 In instituţiile publice din municipiul Iaşi fumatul este interzis.

            Sunt asimilate instituţiilor publice şi alte unităţi şi locuri închise (construcţii) în care publicul are acces liber (gară, autogară, pieţe).

            Art.2 Conducătorii instituţiilor publice şi acelor asimilate sunt obligaţi ia măsuri pentru amenajarea unor locuri speciale pentru practicarea fumatului, de regulă în afara unităţii, iar în unitate numai în locuri ce pot fi ventilate natural şi nu afectează persoanele nefumătoare.

            Art.3 Conducătorii instituţiilor vor lua măsuri pentru afişarea la locuri vizibile a măsurii interdicţiei fumatului şi a sancţiunilor.

            Art.4 Constituie contravenţie şi se sancţionează:

a) cu amendă de 100.000 lei persoanele fizice ce practică fumatul în locurile interzise.

b) cu amendă de 500.000 lei, conducătorii instituţiilor publice pentru încălcarea dispoziţiilor art.2 şi 3 din hotărâre.

            Art.5 Constatarea contravenţiilor se va face de lucrătorii de poliţie, gardieni publici şi jandarmi conform legislaţiei în materie contravenţională.

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi şi mijloacelor de informare în masă locale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ing.Pincu Kaiserman                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.84

din 3 aprilie 2000