Hotărârea nr. 83/2000

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea "Jurnalului Consiliului Local al Municipiului Iaşi" începând cu anul 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înfiinţareaJurnalului Consiliului Local al Municipiului Iaşiîncepând cu anul 2000

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing.Liviu Buruiană;

            Având în vedere art.54 din “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi R - 1997”;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Incepând cu anul 2000, se înfiinţează “Jurnalul Consiliului Local al Municipiului Iaşi”, care va fi completat la sfârşitul fiecărei legislaturi a Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 (1) Pe coperta I - a a Jurnalului, care va fi din piele naturală, sau din alt material rezistent şi cu aspect estetic, iar ca mărime, de format A4, va fi scris : “Jurnalul Consiliului Local al Municipiului Iaşi” începând cu anul 2000.

(2) Pe prima filă a jurnalului va fi scris acelaşi text ca şi pe copertă, iar pe a 2 - a filă va fi tipărită prezenta hotărâre.

(3) Jurnalul va mai conţine 200 coli albe, numerotate, pentru fiecare legislatură fiind repartizate câte 4(patru) coli, care vor fi scrise, de mână, pe o singură pagină.

(4) In cele 4 (patru) pagini, vor fi prezentate, în mod obligatoriu, următoarele :

- Componenţa Consiliului Local la data alegerii, schimbările survenite pe parcurs, numele primarului ales pentru legislatura respectivă, numele viceprimarilor şi al secretarului.

 - Un rezumat din Regulamentul de Funcţionare al Consiliului Local Iaşi, vizând în special modul de organizare al Consiliului.

- Realizările Consiliului Local.

- Problemele considerate a fi importante pentru perioada următorului mandat.

            Art.3 (1) Textul care va fi scris în jurnal va fi aprobat în ultima şedinţă ordinară a legislaturii Consiliului în funcţie, cu votul a 2/3 din totalul numărului de consilieri locali.

(2) Textul va fi semnat de toţi consilierii care doresc să-l semneze.

            Art.4 Jurnalul va fi predat de către decanul de vârstă al consiliului care şi-a încetat activitatea, către decanul de vârstă al  consiliului nou ales.

            Ceremonia predării jurnalului va avea loc în prima şedinţă a consiliului nou ales, după depunerea jurământului consilierilor.

            La predarea jurnalului vor asista consilierii din vechea legislatură, consilierii validaţi pentru legislatura în curs şi alte persoane oficiale care vor dori să participe la ceremonie.

            Art.5 Predarea - primirea jurnalului va fi consemnată în procesul - verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local.

            Art.6 Pentru stabilirea executantului jurnalului se va organiza o licitaţie, membrii Comisiei de licitaţie alcătuită din 7 membri, fiind:

- conf.dr.Constantin Simirad     - Primarul Municipiului Iaşi

- consilier municipal ing.Liviu Buruiană  - consilier municipal ing.Constantin Asandi

- consilier municipal dr.George Costin               - consilier municipal av.Stefan Damian  

- consilier municipal prof.Vasile Munteanu         - consilier municipal Carmen Vericeanu            

PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

   cons.ing.Pincu Kaiserman                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.83 din 3 aprilie 2000