Hotărârea nr. 80/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.257 din 18 noiembrie 1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.257 din 18 noiembrie 1999

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.62103/02.02.1999, prin care “Bursa Moldovei” S.A.Iaşi solicită concesionarea prin lcitiaţie a unui teren situat în Str.Elena Doamna nr.20-22, în vederea construirii unui sediu firmă;

            Având în vedere că prin H.C.L.M.nr.218/27.09.1999 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 1270 mp., situat în Iaşi, str.Elena Doamna nr.20-22;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 şi 14 din Legea nr.50/1991 - republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20-84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se revocă art.1 din H.C.L.nr.257/18.11.1999.

            Art.2 Art.2 din H.C.L.nr.257/18.11.1999 va avea următorul conţinut:

Preţul de pornire al licitaţiei privind concesionarea terenului situat în str.Elena Doamna nr.20-22,  în suprafaţă de 1270 mp.este de 150 dolari mp., plătiţi în lei la cursul zilei.”

            Art.3 Art.4 din H.C.L.nr.257/18.11.1999 va avea următorul conţinut :

“Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi negocieze clauzele contractului ce va fi încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi câştigătorul licitaţiei” .

           

 

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.80

din 20 martie 2000