Hotărârea nr. 79/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi Str.Albinelor nr.8 în suprafaţă de 335 mp. proprietatea DOAMNEI LUCHIAN MARIA cu terenul situat în Iaşi str.Păcurari nr.94 aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, Str.Albinelor nr.8, în suprafaţă de 335 mp., proprietatea DOAMNEI LUCHIAN MARIA, cu terenul situat în Iaşi, str.Păcurari nr.94, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.14209/1999, prin care D-na Luchian Maria solicită un schimb de terenuri între proprietatea sa în suprafaţă de 435 mp. -situat în str.Albinelor nr.8 şi terenul aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi - situat în str.Păcurari nr.94;

            Având în vedere certificatul de urbanism eliberat nr.1092/11.05.1999 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aporobă, în principiu, schimbul de teren, astfel că:

- Terenul situat în Iaşi - Str.Albinelor nr.8, în suprafaţă de 335 mp., proprietatea D-nei LUCHIAN MARIA, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul situat în Iaşi - Str.Păcurari nr.94, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal, devine proprietatea D-nei LUCHIAN MARIA.

            Art.2 Suprafeţele de teren, efectiv primite la schimb, vor fi stabilite în urma efectuării expertizei tehnice de evaluare a terenurilor menţionate mai sus, expertiză ce va fi întocmită de către un expert autorizat  desemnat  prin licitaţie.

            Raportul de expertiză privind evaluarea terenurilor, va fi prezentat spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Cheltuielile privind întocmirea expertizei, aprobarea schimbului de terenuri şi autentificarea lui, vor fi suportate de D-na Luchian Maria.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.79

din 20 martie 2000