Hotărârea nr. 75/2000

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul POPA NECULAI din Iaşi Bd.Alexandru cel Bun nr.34-36 bl.H1-2 et.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul  POPA NECULAI din Iaşi, Bd.Alexandru cel Bun nr.34-36, bl.H1-2, et.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere

            Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 241.892  lei privind impozitul pentru imobil, proprietatea contribuabilului POPA NECULAI, Bd.Alexandru cel Bun nr.34 - 36, bl.H1-2, et.1,ap.1,  calculate până la 31.03.2000.

 

Data scadenţei

Debit

31.12.1999

Majorări aferente perioadei

01.01.99-31.03.2000

Maj.de întârziere cf.

O.G.34/95 -   0,12%zi

H.G.251/97 - 0,25% zi

H.G.670/99 - 3%lună

30.04.2000

674.983 lei

241.892 lei

 

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75

din 20 martie 2000