Hotărârea nr. 69/2000

HOTĂRÂRE privind scutirea R.A.Termoficare Iaşi la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.293.830.852 lei pentru neplata la termen la bugetul local a impozitului de profit aferent anului 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea R.A.Termoficare Iaşi, la plata majorărilor de întârziere în sumă de 2.293.830.852 lei pentru neplata la termen la bugetul local a impozitului de profit aferent anului 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.3555/13.02.2000,adresată de R.A.Termoficare Iaşi, prin care se solicită aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere în valoare de 2.293.830.852 lei, pentru neplata la termen la bugetul local a impozitului pe profit aferent anului 1998;

            Având în vedere art.49 din Legea nr.27/1994 republicată, privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.82 din O.G.nr.11/1996, privind executarea creanţelor bugetare aprobată şi modificată prin Legea nr.108/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1283/1998, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare administrate de Ministerul Finanţelor;

            In temeiul art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cererea R.A.Termoficare Iaşi privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere în valoare de 2.293.830.852 lei, pentru neplata la termen la bugetul local a impozitului pe profit aferent anului 1998.

            Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va avea în vedere procedura prevăzută de Legea nr.143/3 august 1999 privind ajutorul de stat.     

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.69

din 20 martie 2000