Hotărârea nr. 62/2000

HOTĂRÂRE privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 23 56 mp. situat în Municipiul Iaşi - Str.Străpungere Silvestru nr.4 bl.CL17 parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea expertizei tehnice de evaluare a terenului în suprafaţă de 23,56 mp. situat în Municipiul Iaşi - Str.Străpungere Silvestru nr.4, bl.CL17, parter

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.52341/08.11.1999, prin care S.C.”KOSAROM”S.A. solicită concesionarea unui teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în vecinătatea spaţiului comercial proprietate din Str.Străpungere Silvestru nr.4, bl.CL 17 0 - parter, în vederea extinderii spaţiului comercial;

            Având în vedere că prin H.C.L.M.nr.298/16.12.1999 s-a aprobat concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 23,56 mp. situat în str.Străpungere Silvestru nr.5, bl.CL 17, parter, către S.C.”KOSAROM”S.A.;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 şi 14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 23,56, situat în Iaşi - Str.Străpungere Silvestru nr.4, bl.CL 17, parter, astfel valoarea terenului este de 1.941.595 lei/mp., respectiv 45.743.978 lei pentru suprafaţa de 23,56 mp.

            Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 77.664 lie/mp./an, respectiv 1.829.759 lei/an pentru suprafaţă de 23,56 mp.

            Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin Hotărârea Consiliului Local.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62

din 20 martie 2000