Hotărârea nr. 61/2000

HOTĂRÂRE privind stabilirea preţului de cost pentru apartamentele ce urmează a fi achiziţionate de către Primăria Municipiului Iaşi pe piaţa liberă cu fonduri provenite din vânzarea spaţiilor comerciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului de cost pentru apartamentele ce urmează a fi achiziţionate de către Primăria Municipiului Iaşi, pe piaţa liberă, cu fonduri provenite din vânzarea spaţiilor comerciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 4501 din 10.03.2000, întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, prin care se propune preţul pentru achiziţionarea de către Primăria Iaşi, a unui număr de peste 100 de apartamente de pe piaţa liberă cu fonduri provenite din vânzarea spaţiilor comerciale;

            Având în vedere Legea nr.114/1996 modificată, cap.v;

            Având în vedere Decretul - Lege nr.61/1990, Anexa nr.1;

            Având în vedere H.G.nr.505/1999;

            Având în vedere adresa nr.266/10.03.2000 a Direcţiei de Statistică Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.44/28.02.2000;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea de locuinţe de pe piaţa liberă în conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr.61/1990, Anexa nr.1 la care se modifică preţurile din Tabelul nr.1 cu indicele de inflaţie corespunzător perioadei 1990 - 2000. Preţurile obţinute vor fi cele din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Achiziţionarea se va face cu predilecţie pentru zonele 2 - 3.

            Art.2 Se aprobă împărţirea oraşului în zona de importanţă conform planului de situaţie din Anexa nr.2.

            Art.3 Tarifele de achiziţionare se vor comunica ofertanţilor de către funcţionării din cadrul D.A.F.I.S., în funcţie de preţul rezultat în urma calculelor. Sumele prevăzute pentru achiziţionarea locuinţelor vor fi incluse în buget cap.cheltuieli de capital.

            Art.4 Contractele de vânzare - cumpărare se vor încheia în forma autentică în cazul în care ofertantul este de acord cu preţul stabilit în urma calculelor.

            Art.5 Locuinţele achiziţionate vor avea statut de locuinţe sociale, ele nu vor putea fi cumpărate de către chiriaşi şi se vor afla în evidenţa D.A.F.I.S.

            Art.6 Prezenta hotărâre va dusă la îndeplinire de către D.A.F.I.S.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

prof.dr.ing.Gheorghe Lungu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.61

din 20 martie 2000