Hotărârea nr. 53/2000

HOTĂRÂRE privind deschiderea listei de subscripţie publică pentru protecţia câinilor comunitari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea listei de subscripţie publică pentru protecţia câinilor comunitari

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Buget - Contabilitate nr.10803/22.02.2000;

            Având în vedere precizările cuprinse în proiectul de lege privind protecţia animalelor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă deschiderea unei liste de subscripţie publică pentru protecţia câinilor comunitari prin înfiinţarea unui cont special la Trezoreria Municipiului Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.S.P.M.CITADIN şi Direcţiei Buget Contabilitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.ing.Stefan Hanganu                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.53

din 28 februarie 2000