Hotărârea nr. 52/2000

HOTĂRÂRE privind stabilirea taxei pentru cazarea producătorilor în spaţiul construit în Piaţa agroalimentară Independenţei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxei pentru cazarea producătorilor în spaţiul construit în

Piaţa agroalimentară Independenţei

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor stabilit prin H.G.nr.19/1996 (Art.17, alin.15);

H.C.L.nr.73/1996 privind -Modernizarea şi extinderea Pieţei Independenţei;

Legea nr.21/1996 - legea concurenţei (art.4, alin.1);

Legea nr.189/1998 - lege privind finanţele publice locale;

Referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi Direcţiei Pieţe;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se stabileşte taxa pentru cazare în spaţiul special amenajat în Piaţa agroalimentară Independenţei echivalentul în lei a 5$/loc/zi (la cursul oficial al zilei).

            Producătorii agricoli care-şi vor desface marfa în piaţa agroalimentară sus-menţionată vor avea prioritate la cazare.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate şi publicată spre ştiinţă în mass - media.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ing.Stefan Hanganu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.52

din 28 februarie 2000