Hotărârea nr. 48/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 înregistrat la nr.10324/18.02.2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.36/1999  privind bugetul de stat de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 şi O.G.nr.14/1998 privind activităţile autofinanţate;

            In temeiul art.21 lit.e, art.92-94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 la venituri în sumă de 396.472.665 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 372.156.001 mii lei.

            Art.2 Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile autofinanţate pe anul 1999 la venituri în sumă de 73.869.083 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 75.906.766 mii lei.

Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi direcţiei Generale a Finanţelor Publice pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.ing.Stefan Hanganu                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48

din 28 februarie 2000