Hotărârea nr. 42/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii "Canalizare str.I.I.Mironescu" Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi scoaterea la licitaţie pentru proiectare a obiectivului de investiţii “Canalizare str.I.I.Mironescu “ Municipiul Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul investiţii şi Serviciul gospodărie comunală din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.727/1993 care aprobă “Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice” republicată în 1997;

            Având în vedere prevederile Ordinul comun al Ministerului de Finanţe şi M.L.P.A.T. nr.784/34/N/1998 privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare ofertelor şi decontarea execuţiei lucrărilor completată cu Ordinul comun MF-MLPAT nr.553/1999;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiţii “CANALIZARE

STR.I.I.MIRONESCU”.

            Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii “CANALIZARE STR.I.I.MIRONESCU”.

            Art.3 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării proiectării având componenţa prevăzută în anexa nr.1.

            Art.4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.ing.Stefan Hanganu                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.42

din 28 februarie 2000

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                    la Hotărârea nr.42 din 28 februarie 2000

 

 

 

 

 

Componenţa comisiei de licitaţie pentru adjudecarea proiectării investiţiei “Canalizare str.I.I.Mironescu”

 

 

 

 

 

1. Preşedinte :               primar                          - conf.dr.Constantin Simirad

2. Membri                    viceprimar                    - ec.Vasile Dumitriu

3.                                 reprezentant MLPAT    -

4.                                 consilier municipal         - ing.Antimir Daşu

5.                                 consilier municipal         - arh.George Carapanu

6.                                 director                        - ing.Radu Onofrei

7.                                 consilier juridic - cons.jr.Dumitrina Popescu