Hotărârea nr. 368/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.296 din 30.10.2000 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale, amenzilor şi a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Hotărârea nr.296/16.12.1999 şi Hotărârea nr.81/03.04.2000 privind indexarea impozitelor şi a taxelor în anul 2000;

- Indicele de inflaţie calculat de Direcţia de Statistică Iaşi pentru perioada noiembrie 1999 - octombrie 2000;

- In temeiul art.58 din Legea nr.27/1994 modificată;

In baza art.28 din Legea nr.69/1991, lege a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 I. Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000 se modifică şi completează după cum urmează:

1. La art.1 se adaugă aliniatul 2 care va avea următorul cuprins:

" Indicele de inflaţie utilizat pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale cuprinse în art.1 alin.1 în anul 2001 este de 142,9%.

"Anexele 1 - 14 din prezenta Hotărâre cuprinzând valorile absolute, înlocuiesc anexele 1 - 14 din Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000".

2. La art.2 Se adaugă aliniatul 2 care va avea următorul cuprins :

"Indicele de inflaţie utilizat pentru indexarea taxelor de concesionare în 2001 cuprinse în art.2 alin.1 este de 142,9 %".

3. Aliniatul 1 din Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Denumire impozite, taxe locale

Impozite, taxe 2001

Impozitul pe clădiri construcţii şi construcţii speciale se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii de inventar a clădirii

* Eliminat (anulat)

* Inregistrate în contabilitate conform prevederilor legale în vigoare

* Pentru clădirile din ansamblul de locuinţe aparţinând contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice autorizate, impozitul se calculează prin aplicarea aceleiaşi cote asupra valorii de inventar din evidenţa contabilă. Impozitul astfel calculat nu poate fi mai mic decât cel rezultat prin aplicarea normelor prevăzute în anexa nr.1 din Legea nr.27/1994 modificată şi completată cu O.U.G.nr.62/1998 şi O.U.G.nr.15/1999

* toţi contribuabilii, persoane juridice, au obligaţia de a proceda la reevaluarea construcţiilor conf.art.1, al.2 din H.G.nr.403/19.05.2000. In caz contrar se va proceda la stabilirea impozitului din oficiu de către organele de specialitate ale administraţiei locale.

1%

 

4. La anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000 se adaugă următorul alinieat:

"Debitorii, persoane juridice, care au avut aprobate, în condiţiile legii, înlesnirii la plata obligaţiilor faţă de bugetul local şi care achită ratele restante, precum şi obligaţiile de plată curente până la data de 30.01.2001 beneficiază de menţinerea înlesnirii la plată acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare".

5. Anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.296/30.10.2000 se completează cu următorul text:

"Prestatorul de reclamă şi publicitate are obligaţia calculeze, încaseze şi vireze la bugetul local taxa de reclamă şi publicitate stabilită conform legislaţiei în vigoare şi hotărârii Consiliului Local nr.296/30.10.2000. In acest sens, până la data de 10 a fiecărei luni, vor depune la Direcţia Finanţelor Publice delcaraţii pentru stabilirea taxei de reclamă şi publicitate pentru luna anterioară, conform formularelor tipizate ce vor fi puse la dispoziţia acestora.

Depunerea peste termen sau nedepunerea declaraţiilor pentru stabilirea taxei de reclamă şi publicitate constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Primarului Municipiului Iaşi;

- Prefectul Judeţului Iaşi;

- Direcţiei Finanţelor Publice Locale - Municipiul Iaşi;

- Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

- Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

- Direcţiei Juridice;

- Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

- Serviciul de Gospodărie Comunală.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Camelia Gavrilă                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.368

din 18 decembrie 2000