Hotărârea nr. 363/2000

HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportărilor contabile privind rezultatele financiare ale RATC Iaşi pentru perioada ianuarie - septembrie 2000 şi modificare H.C.L.nr.14 15/2000 cu privire la stabilirea tarifului pe călătorie şi a subvenţiilor acordate transportului în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea raportărilor contabile privind rezultatele financiare ale RATC Iaşi pentru perioada ianuarie - septembrie 2000 şi modificare H.C.L.nr.14, 15/2000 cu privire la stabilirea tarifului pe călătorie şi a subvenţiilor acordate transportului în comun

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere memoriul justificativ al RATC cu nr.15.037/16.XI.2000 a R.A.T.C.Iaşi, înregistrată cu nr.62461/24.11.2000, pentru majorarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi şi pentru majorarea subvenţiilor acordate transportului în comun, pentru achitarea integrală a serviciilor prestate de regie către comunitate, ca urmare a majorărilor de preţ la combustibili, energie, materiale;

Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere, ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificată şi aprobată prin Legea nr.197/1998;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice cu privire la rezultatele financiare ale RATC Iaşi în perioada ianuarie - septembrie 2000 şi pentru modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi şi pentru majorarea subvenţiilor acordate transportului în comun, pentru achitarea integrală a serviciilor prestate de regie către comunitate, ca urmare a majorărilor de preţ la combustibili, energie, materiale;

Având în vedere expunerea de motive cu privire la rezultatele financiare ale RATC Iaşi în perioada ianuarie - septembrie 2000 şi pentru modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi şi pentru majorarea subvenţiilor acordate transportului în comun, pentru achitarea integrală a serviciilor prestate de regie către comunitate, ca urmare a majorărilor de preţ la combustibili, energie, materiale;

Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă raportările contabile pentru perioada ianuarie - septembrie 2000 ale R.A.T.C.Iaşi.

Art.2 Se aprobă tariful pentru transportul public cu tramvaiul, autobuzul şi troleibuzul prestat de RATC Iaşi pentru suma de 3.000 lei/călătorie, începând cu data de 01 ianuarie 2001.

Art.3 Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L.nr.15/2000 în sensul majorării subvenţiei alocate R.A.T.C.Iaşi pentru achitarea integrală a serviciilor prestate de regie către comunitate, începând cu 01.01.20001.

Art.4 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Transport în Comun vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi vor înregistra lunar contravaloarea serviciilor prestate de regie pentru comunitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

     cons.Camelia Gavrilă                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.364

din 18 decembrie 2000