Hotărârea nr. 357/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul C.A.Rosetti (tronson colector - str.Cucu)" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii

"Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul C.A.Rosetti (tronson colector - str.Cucu)", municipiul Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia Tehnică - Serviciul Gospodărie Comunală şi Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere Legea nr.72/1996, privind finanţele publice;

Având în vedere Legea nr.189/1998, privind finanţele publice locale;

Având în vedere Ordonanţa nr.118/1999, privind achiziţiile publice;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.729/2000, privind Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 modificată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate cu cuprinde principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Ranforsare sistem rutier pe Dn 24 - B-dul C.A.Rosetti (tronson colector - str.Cucu)", municipiul Iaşi, conform anexei 1.

Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din fonduri constituite în acest scop.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.Camelia Gavrilă                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.357

din 18 decembrie 2000