Hotărârea nr. 352/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.Malu" din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei  "Canalizare str.Malu" din municipiul Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.63725/30.11.2000 întocmit de Serviciul Investiţii al Direcţiei Tehnice a Primăriei Municipiului Iaşi privind aprobarea proiectului tehnic şi scoaterea la licitaţie a execuţiei obiectivului de investiţii "Canalizare str.Malu";

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile O.G.nr.12/1993 privind achiziţiile publice locale;

Având în vedere prevederile O.G.nr.784/N/1998 şi 553/5367/NN/1999 ale M.F. şi M.L.P.A.T. privind organizarea licitaţiilor pentru execuţia investiţiilor;

Având în vedere prevederile art.20 al Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice fără preselecţie pentru execuţia investiţiei "Canalizare str.Malu" din municipiul Iaşi.

Art.2 Finanţarea investiţiei va fi făcută din fonduri legal constituite având această destinaţie, conform listei de investiţii aprobată.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretariatului Consiliului Local, compartimentelor interesate din Primăria Municipiului Iaşi pentru aducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Camelia Gavrilă                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.352

din 18 decembrie 2000