Hotărârea nr. 341/2000

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NISTOR MARIA din Iaşi str.Tabacului nr.1C bl.253 sc.C et.2 ap.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila NISTOR MARIA 

din Iaşi, str.Tabacului nr.1C, bl.253, sc.C, et.2, ap.4

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

- Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

In conformitate cu prevederile articolului 20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 11.191.817 lei privind debitul - taxă timbru a contribuabilului  NISTOR MARIA din Iaşi, str.Tabacului nr.1C, bl.253, et.2, ap.4, calculate până la 10 octombrie 2000.

Proprietatea contribuabilului NISTOR MARIA din Iaşi, str.Tabacului nr.1C, bl.253, et.2, ap.4, calculate până la data de 10  octombrie 2000

 

Data scadenţei

Debit la 7.04.2000

Taxă timbru

Majorări aferente perioadei

15.11.1997 - 10.10.2000

15.09.2000

4.906.540

11.191.817 lei

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Mihai Gafiţeanu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.341

din 29 noiembrie 2000