Hotărârea nr. 34/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu str.Fundac Moara de Vânt nr.5 în vederea realizării unui schimb de terenuri

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu str.Fundac Moara de Vânt nr.5 în vederea realizării unui schimb de terenuri

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu Fundac Moara de Vânt nr.5 al Consiliului Local din data de 18.06.1999 şi prevederile art.12 aliniatul b din Legea nr.50/1991 ( modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere faptul că prin procesul verbal nr.86 din 24.09.1998 întocmit de Serviciul de Disciplină în construcţii prin care s-a dispus intrarea în legalitate după plata amenzii pentru locuinţa construită fără autorizaţie de construire şi chitanţa seria A nr.97817/25.09.1999 cu care s-a achitat această amendă;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20  şi art.84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu avizat de Comisia de Urbanism în data de 18.06.1999, prin care s-a propus schimbul între terenul d-lui Cipiniuc Dumitru în suprafaţă totală de 531,50 mp. din Fundacul Moara de Vânt nr.5 respectiv nr.27 şi terenul adiacent aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Municipal Iaşi tarlaua 36 parcela AG 1842 în suprafaţă de 421,00 mp. (conform planşei de regulament al Planului Urbanistic de Detaliu avizat).

            Art.2 Cheltuielile privind aprobarea schimbului de teren şi autentificare lui vor fi suportate de către beneficiar (domnul Cipiniuc Dumitru).

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.ing.Stefan Hanganu                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.34

din 28 februarie 2000