Hotărârea nr. 337/2000

HOTĂRÂRE privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat din cadrul Primăriei Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea şi acordarea de stimulente personalului angajat din cadrul

Primăriei Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

- Prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale modificată şi completată prin O.U.G.nr.61/28.12.1998, art.5, alin.2;

- Prevederile H.G.nr.154/1997 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului propriu al Ministerului de Finanţe şi din unităţile subordonate;

- Văzând expunerea Primarului Municipiului Iaşi;

In baza dispoziţiei art.28(1) din  Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Incepând cu 1 octombrie 2000 se utilizează şi fondul de stimulente constituit conform H.G.nr.154/1997, de la 1 ianuarie 2000, prin aplicarea cotei de 15% asupra sumei penalităţilor calculate şi încasate de către personalul propriu al Direcţiei Finanţelor Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Art.2 La constituirea fondului de stimulente se vor lua în calcul:

Majorările de întârziere calculate pentru sumele identificate suplimentar în timpul controlului peste obligaţiile de plată declarate sau stabilite după caz, anterior controlului de contribuabili, ca datorate bugetului local constând în impozite, taxe şi alte obligaţii către fondurile publice.

- Penalităţile calculate şi încasate prin acte încheiate de către organul de specialitate conform O.G.nr.68/1997 şi O.G.nr.11/1996 cu modificările ulterioare.

- Amenzile aplicate şi încasate în condiţiile legii.

Art.3 Constituirea fondului de stimulente se face de către organul de specialitate a Administraţiei Publice Locale respectiv Direcţia Finanţelor Publice Locale şi se utilizează pentru stimularea personalului propriu în proporţie de 90% iar 10% pentru stimularea personalului din celelalte direcţii ale Primăriei Iaşi.

Art.4 Se aprobă metodologia de utilizare şi acordare a fondului de stimulente constituit, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcţia Finanţelor Publice Locale, Direcţia Economică şi Serviciul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Mihai Gafiţeanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.337

din 29 noiembrie 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

ANEXA la

Hotărârea nr.337 din 29 noiembrie 2000

 

METODOLOGIA

de utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului propriu din Primăria Municipiului Iaşi constituit potrivit H.G.nr.154/1997

 

1. Principalele criterii de repartizare pe salariaţi a stimulentelor conform H.G.nr.154/1997 sunt :

- Contribuţia efectivă în activitatea de aplicare şi încasare de penalităţi.

- Contribuţia personală de identificare şi atragere de venituri bugetare.

- Contribuţia la buna organizare şi funcţionare a activităţii proprii, la aplicarea mecanismelor de urmărire a încasării veniturilor bugetului local.

- Competenţa profesională dovedită şi disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuţiilor.

- Respectarea ordinii şi disciplinei individuale sau în compartimentul de muncă pe care îl coordonează în cazul funcţiilor de conducere.

- Indeplinirea corectă şi la timp a activităţilor programate, calitatea serviciilor prestate, prevenirea şi lichidarea debitelor, conducerea corectă şi la zi a evidenţelor.

- Gradul de periculozitate a acţiunilor la care participă.

- Incasarea în timp cât mai scurt a penalităţilor aplicate.

- Complexitatea procesului de constatare a abaterilor de la normele legale şi capacitatea stabilirii corecte a debitelor şi penalităţilor potrivit legii.

2. Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de :

a - Cel mult două salarii de bază pentru personalul care contribuie la aplicarea şi încasarea de penalităţi, la identificarea şi atragerea de venituri la bugetul local inclusiv a personalului care ocupă funcţii de conducere cât şi a persoanelor alese.

b- Cel mult un salariu de bază pentru celălalt personal care contribuie la buna desfăşurare a activităţii.

Aceeaşi persoană nu poate beneficia într-o lună de stimulente conform reglementărilor legale în vigoare în cuantum mai mare decât echivalentul a două salarii de bază cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 2 lit.a.

3. Aprobarea stimulentelor nominale se face de către Ordonatorul principal de credite la propunerea directorului Direcţiei Finanţelor Publice Locale pentru personalul propriu la nivelul cotei de 90% din fond şi la propunerea directorului economic al Primăriei Iaşi pentru cota de 10% din fond.

4. Plata stimulentelor aprobate se face în cursul fiecărei luni pentru luna expirată sau în lunile următoare.

5. Fondul de stimulente constituit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin H.G.nr.154/1997 rămas neutilizat la sfârşitul anului se reportează şi se foloseşte în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

6. Stimulentele atribuite sunt supuse impozitării prin cumulare cu celelalte drepturi salariale primite în cursul lunii respective.

7. Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, asupra lor nu se calculează contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj, contribuţia pentru pensia suplimentară şi nici contribuţia la asigurările sociale de sănătate.

8. Asupra stimulentelor primite personalul datorează contribuţia la asigurările sociale de sănătate prevăzute de Legea nr.145/1997 cu modificările ulterioare.

9. Evidenţierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se face potrivit normelor stabilite de Ministerul de Finanţe.

10. Constituirea fondului de stimulare se supune Controlului Financiar Preventiv din Primăria Municipiului Iaşi.

11. Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit prin nerespectarea reglementărilor legale vor fi deduse din fondul de stimulare constituit în perioada următoare.

12. Sumele constituite începând cu 1 ianuarie 2000 pentru fondul de stimulente conform H.G.nr.154/1997 vor fi utilizate începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a prezentei metodologii.

13. Constituirea fondului de stimulare prin aplicarea procentului de 15% asupra majorărilor de întârziere calculate la sumele determinate în plus faţă de declaraţia contribuabilului, asupra majorărilor de întârziere calculate pentru sumele nevirate la termen, a penalităţilor aplicate prin acte de control de către organul de specialitate conform O.G.nr.68/1997 şi O.G.nr.11/1996 şi asupra amenzilor aplicate şi încasate la bugetul local se face de Direcţia Finanţelor Publice Locale care are şi sarcina ţinerii evidenţei operative şi corecte a fondului pentru stimulente constituit, repartizat şi plătit.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Mihai Gafiţeanu