Hotărârea nr. 332/2000

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile O.G.U. nr.145/30.09.2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.61219/17.11.2000 al Direcţiei Economice;

Având în vedere Memoriul justificativ al d-lui Primar şi Referatul de specialitate al Direcţiei economice nr.61219/17.11.2000;

Având în vedere adresa nr.5834/23.10.2000 a Consiliului Judeţean Iaşi şi adresa nr.8036/24.10.2000 a DGFPCFS Iaşi;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000 la venituri cu o suplimentare în sumă de 40.667.673 mii lei şi la cheltuieli cu o suplimentare în sumă de 40.667.673 mii lei, aşa cum a fost prezentată în Referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi Anexe.

Art.2 Se aprobă alocarea din fondul de rezervă a sumei de 31.162 mii lei pentru virarea datoriilor către bugetul de stat şi a bugetului de asigurări sociale, a impozitului şi contribuţiei de 7% CASS pentru premiile acordate pictorilor Dan Hatman, Constantin Agafiţei şi D-lui Ioan Caproşu.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Mihai Gafiţeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.332

din 29 noiembrie 2000