Hotărârea nr. 33/2000

HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiuljui Iaşi a imobilului situat în str.Gându nr.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiuljui Iaşi a imobilului situat în str.Gându nr.4

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind înfiinţarea Serviciului Public de administrare a domeniului public şi privat şi modalităţile de constituire a patrimoniului acestuia;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Public şi privat prin care

se propune trecerea imobilului din Iaşi, str.Gându nr.4 aflat în evidenţa Administraţiei Financiare şi nerevendicat de moştenitori;

            Luând în considerare că prin H.C.L.nr.242/21 decembrie 1998 s-a aprobat efectuarea unui schimb de teren între D-na Drol Elisabeta şi Primăria Municipiului Iaşi, terenul pe care se află imobilul trecând în patrimoniul Primăriei, fără a se dispune nimic cu privire la construcţia care se află pe acest teren;

            Având în vedere art.24 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea în administrare Consiliul Local al Municipiului Iaşi a imobilului situat în str.Gându nr.4.

            Art.2 Spaţiul de locuit va fi închiriat actualilor locatari.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ing.Stefan Hanganu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.33

din 28 februarie 2000