Hotărârea nr. 328/2000

HOTĂRÂRE privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din Iaşi str.Albineţ nr.4 preluat de către stat cu succesiune vacantă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din Iaşi, str.Albineţ nr.4, preluat de către stat cu succesiune vacantă

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere certificatul emis de Filiala Arhivelor Statului Iaşi nr.47/1959, prin care se certifică faptul că imobilul din str.Albineţ nr.4, a fost preluat de către stat prin succesiune vacantă;

Având în vedere H.C.L.nr.49 din 26 august 1996, H.C.L.nr.91 din 30.09.1996, privind înfiinţarea Serviciului pentru Administrarea domeniului public şi modalităţile de constituire a patrimoniului acestuia prin care obiectul de activitate şi patrimoniul Serviciului pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Iaşi, se constituie parţial prin desprinderea unor activităţi şi dotări de la D.A.F.I.S.;

Având în vedere articolul 7 şi 25 din Legea nr.213 din 1998 şi articolul nr.477 din codul civil;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Gestionare Fond Imobiliar de Stat, prin care se propune trecerea imobilului din str.Albineţ nr.4, în proprietatea Consiliului Local;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă trecerea în proprietatea Consiliului Local a imobilului din str.Albineţ nr.4, cu terenul aferent, rezultat din actul de proprietate întocmit la vremea respectivă.

Art.2 Prin expertiza tehnică această clădire cu terenul aferent ce o împrejmuiesc, va fi înregistrată în patrimoniul Consiliului Local, care va dispune de ea funcţie de interesele municipalităţii.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S. şi serviciilor de specialitate ale Consiliului Local, interesate în ducerea ei la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Mihai Gafiţeanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.328

din 29 noiembrie 2000