Hotărârea nr. 327/2000

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Sf.Andrei nr.62 în suprafaţă de 124 mp. - proprietatea d-lui Neamţu Stelian şi respectiv în Bd.Tudor Vladimirescu - cvartal 16 în suprafaţă de 124 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în str.Sf.Andrei nr.62, în suprafaţă de 124 mp. - proprietatea d-lui Neamţu Stelian şi respectiv în Bd.Tudor Vladimirescu - cvartal 16, în suprafaţă de 124 mp., aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere H.C.L.M.nr.279/30.10.2000, prin care s-a aprobat în principiu schimbul de terenuri între proprietatea d-lui Nemţu Stelian în suprafaţă de 124 mp. - situat în str.Sf.Andrei nr.62 şi un teren aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal situat în Bd.T.Vladimirescu;

Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor întocmit de un expert autorizat;

Având în vedere raportul de avizare nr.40413/2000 al Comisiei de Amenajarea Teritoriului şi Disciplină în Construcţii;

Având în vedere prevederile art.10 şi 14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor situate în : str.Sf.Andrei nr.62, în suprafaţă de 124 mp. - proprietatea domnului Neamţu Stelian şi respectiv în Bd.Tudor Vladimirescu, cvartal 16, în suprafaţă de 124 mp., aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel :

- valoarea de circulaţie actualizată a terenului situat în str.Sf.Andrei nr.62, este de 1.629.406 lei/mp., respectiv 202.046.300 lei pentru suprafaţa de 124 mp.;

- valoarea de circulaţie actualizată a terenului situat în Bd.Tudor Vladimirescu - cvartal 16, este de 1.395.575 lei/mp. respectiv 173.051.260 lei pentru suprafaţa de 124 mp.

Art.2 Suprafeţele de teren primite la schimb vor fi de 124 mp., astfel că: terenul situat în Iaşi - Bd.T.Vladimirescu - cvartal 16, în suprafaţă de 124 mp., aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, devine proprietatea domnului Neamţu Stelian, iar terenul în suprafaţă de 124 mp., proprietatea domnului Neamţu Stelian, situat în str.Sf.Andrei nr.62, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Mihai Gafiţeanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.327

din 29 noiembrie 2000