Hotărârea nr. 325/2000

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat între şos.Arcu şi str.Păcurari în vederea construirii unui lăcaş de cult

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat între şos.Arcu şi str.Păcurari, în vederea construirii unui lăcaş de cult

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea înregistrată sub nr.53676/09.10.2000, prin care Mitropolia Moldovei şi Bucovinei solicită atribuirea unui teren situat în Zona Autogării, în vederea construirii unui lăcaş de cult;

Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat nr.2346 din 10.11.2000;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20, 86 din Legea nr.69/1991 republicată;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, terenul aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat între şos.Arcu şi str.Păcurari, în vederea construirii unui lăcaş de cult.

Suprafaţa de teren atribuită se va stabili în baza unui studiu de amplasare şi volumetrie care va fi aprobat de Consiliul Local Municipal Iaşi şi va fi determinată de aria construită la care se adaugă suprafaţa trotuarului perimetral construcţiei.

Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. In caz contrar, hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Mihai Gafiţeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.325

din 29 noiembrie 2000