Hotărârea nr. 323/2000

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere pentru Librăria nr.26 şi Librăria Junimea aparţinând S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi pe o perioadă de 4 ani

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru Librăria nr.26 şi Librăria Junimea, aparţinând S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi, pe o perioadă de 4 ani

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea înregistrată sub nr.45405/18.08.2000, prin care aceasta solicită prelungirea contractelor de închiriere pentru librăriile arătate mai sus, pe o perioadă de 10 ani;

Având în referatul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub nr.45505/19.10.2000, prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere pe 5 ani, începând cu 01.01.2001, deoarece pe anul 2000, contractele sunt în derulare;

Având în vedere decizia civilă nr.1019/08.06.1998 pronunţată în dosarul nr.965/1998 al Curţii de Apel Bucureşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care a fost stabilită calitatea de proprietar al instituţiei noastre pentru imobilele în care funcţionează librăriile sus arătate;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.17/1994, ale Ordonanţei de Guvern nr.40/1999 şi ale art.1410-1415 şi 1429-1439 Cod civil;

In temeiul art.28 şi 29 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere începând cu 10.01.2001, cu S.C."SEDCOM LIBRIS"S.A. Iaşi, pentru librăriile din subordinea sa, situate în Iaşi, Bd.Stefan cel Mare nr.18-20 (Librăria nr.26) şi Piaţa Unirii nr.4A (Librăria Junima), pe o perioadă de 4 ani, până la data de 31.12.2004.

Art.2 S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi, cu sediul în Iaşi - str.Moara de Foc nr.4, pentru a beneficia de această facilitate are obligaţia de a achita lunar obligaţiile financiare ce-i revin, pentru aceste spaţii, în caz contrar, contractele de închiriere se reziliează de drept şi este obligată a preda spaţiile, fără o prelabilă înştiinţare către instituţia noastră.

Art.3 In cazul în care S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi va proceda la subînchirierea spaţiilor prevăzute mai sus, urmează a achita către Consiliul Local Iaşi - D.A.F.I.S., 60% din chiria stabilită în contractele de subînchiriere.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la S.C."Sedcom Libris"S.A.Iaşi şi serviciile interesate, pentru ducerea la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Mihai Gafiţeanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.323

din 29 noiembrie 2000