Hotărârea nr. 320/2000

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 516 24 mp. situat în str.Simion Bărnuţiu în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 516,24 mp., situat în str.Simion Bărnuţiu, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea înregistrată sub nr.44755/15.08.2000, prin care Dl.Deleanu Sergiu solicită concesionarea unui teren învecinat proprietăţii sale din str.Sărăriei nr.128 A, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 15.02.2000 şi Certificatul de Urbanism eliberat nr.738/19.04.2000;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 - republicată şi ale Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă concesionarea - prin licitaţie publică - a terenului în suprafaţă de 516,24 mp., situat în str.Simion Bărnuţiu - conform planşei anexe, în vederea amenajării unui loc de joacă pentru copii. (Folosinţă gratuită până în anul 2004 - primar)

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie se va stabili în urma prezentării spre însuşirea Consiliului Local Municipal Iaşi a raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 516,24 mp. situat în str.Simion Bărnuţiu.

Raportul va fi întocmit de un expert autorizat iar plata expertizei se va face de către beneficiarul amplasamentului.

Art.3 Durata concesionării va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

    cons.Mihai Gafiţeanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.320

din 29 noiembrie 2000