Hotărârea nr. 317/2000

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentele propuse în vederea construirii a 3 garaje situate în str.Impăcării între blocurile 913 şi 915 terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentele propuse în vederea construirii a 3 garaje situate în str.Impăcării între blocurile 913 şi 915, terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea înregistrată sub nr.12369/13.09.2000, prin care Dl.BACINSCHI GHEORGHE solicită reanalizarea dosarului privind organizarea unei licitaţii pentru amplasamentele propuse în vederea construirii a 3 garaje în str.Impăcării între blocurile 913 -915;

Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat nr.1205/09.06.2000;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru amplasamentul propus în vederea construirii a 3 garaje, în str.Impăcării - între blocurile 913 -915, terenul fiind aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi.

Suprafaţa unui garaj va fi de 18 mp. (3 m x 6 m).

Licitaţia se va organiza cu condiţia obţinerii de către beneficiarii amplasamentelor a avizelor necesare înscrise în Certificatele de Urbanism eliberate.

Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 78.600 lei/lună, conform H.C.L.M.nr.296/16.12.1999, preţ indexabil anual.

Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Mihai Gafiţeanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.317

din 29 noiembrie 2000