Hotărârea nr. 311/2000

HOTĂRÂRE privind încredinţarea directă a lucrărilor de împietruire străzi în municipiul Iaşi către D.S.P.M. - Citadin
MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încredinţarea directă  a lucrărilor de împietruire străzi în municipiul Iaşi către D.S.P.M. - Citadin

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate, întocmit de Direcţia Tehnică - Serviciul gospodărie comunală din cadrul Primăriei Iaşi;

Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă încredinţarea directă către D.S.P.M. - Citadin a execuţiei lucrărilor de împietruire străzi în municipiul Iaşi.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi, în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Nr.311

din 30 octombrie 2000