Hotărârea nr. 308/2000

HOTĂRÂRE privind studiul de prefezabilitate în vederea construirii unui depozit ecologic - centru de triaj compostare salubrizare şi conservarea actualului depozit de deşeuri Tomeşti

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind studiul de prefezabilitate în vederea construirii unui depozit ecologic - centru de triaj, compostare, salubrizare şi conservarea actualului depozit de deşeuri Tomeşti

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia Tehnică - Serviciul Spaţii Verzi, Salubritate şi Direcţia de Servicii Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere Legea nr.137/1995 reactualizată 2000 privind protecţia mediului;

Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 şi O.G.nr.78/2000 privind regimul deşeurilor;

In temeiul art.28 din Legea nr.1991 modificată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a întocmirii documentaţiei privind studiul de prefezabilitate în vederea construirii unui depozit ecologic -centru de triaj, compostare, salubrizare şi conservarea actualului depozit de deşeuri Tomeşti.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Contencios Administrativ şi Biroul Licitaţii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.308

din 30 octombrie 2000